Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZIU

Województwo kujawsko – pomorskie
Powiat brodnicki
Kod pocztowy 87-313
Miejscowość Brzozie 50
NIP, REGON NIP: 874-164-21-38, REGON: 871679900
Strona internetowa  –
Kontakt
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Kierownik GOPS Anna Raczkowska 56 49 129 25
Specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne Marzena Lewandowska 56 49 129 24
Specjalista pracy socjalnej, stypendia szkolne Arleta Skowrońska 56 49 129 25
Starszy pracownik socjalny, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, fundusz alimentacyjny Sabina Otka 56 49 129 15
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny Marta Kalinowska 56 49 129 15
Asystent rodziny Dorota Piekalska 5649 129 25
Główny Księgowy Wiesława Natkowska 56 49 129 22
e-mail: gops[at]brzozie[dot]pl
e-mail: gops4[at]o2[dot]pl
Strona BIP: bip.brzozie.pl
Adres skrytki ePUAP:  /
Kierownik Anna Raczkowska
tel. +48 56 49 129 25
Godziny urzędowania Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 16:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 14:00

Menu przedmiotowe:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

Sprawozdania za 2019 rok:

Sprawozdania za 2018 rok:

Klauzula informacyjna  dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, tel. 564912925, adres e-mail: gops[at]brzozie[dot]pl.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marcjan Biegaj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]gops[dot]brzozie[dot]pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:
 • – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • – ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • – ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • – ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • – ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • – ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • – ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • – ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • – ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
 • – ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • – ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • – ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi
 • – ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • – ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • –  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • – ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • – ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 1. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych a następnie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt odpowiednio przez okres 5, 10, 50 lat.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>