XIV Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 17 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2019 r. poz.506 ze zm./ Zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 17 lutego (poniedziałek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020 r.
 4. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2020 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku ” Brzozowy gaik” w Brzoziu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior +”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzozie na rok szkolny 2019/2020
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
 11. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Brzozie.

Informacje

Rejestr zmian