XIII Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 27 stycznia (poniedziałek) 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2019r. poz.506 ze zm/

zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 27 stycznia  (poniedziałek) 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie. 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XII Sesji  Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia   2019 r.
 4. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 5. Sprawozdanie z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu  terytorialnego za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia  Samorządowego Żłobka „Brzozowy  gaik” w Brzoziu  oraz uchwalenia   jego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej  wysokości opłaty  za wyżywienie dziecka  w Samorządowym  Żłobku „ Brzozowy gaik” w Brzoziu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  uczęszczających do szkół podstawowych, dla  których organem  prowadzącym  jest Gmina Brzozie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych  warunków  przyznawania pomocy materialnej  o charakterze  motywacyjnym – nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu  postępowania w sprawach  jej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz  rodzajów  i wysokości stypendiów  sportowych i nagród  za  osiągnięte wyniki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia Klub’’ Senior +’’ na terenie Gminy Brzozie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  dotyczącej określenia  przystanków komunikacyjnych oraz warunków  korzystania  z przystanków  komunikacyjnych, których  właścicielem  lub zarządzającym   jest Gmina Brzozie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi  na działalność Wójta  Gminy Brzozie.
 14. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania  sołtysów i mieszkańców.
 16. Zakończenie obrad XIII Sesji  Rady Gminy Brzozie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz

Informacje

Rejestr zmian