VI Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 28 marca 2019 r. tj. czwartek o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji  oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  V Sesji  Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego  2019 roku.
 4. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 5. Sprawozdanie    z    realizacji    programu     Współpracy    Gminy    Brzozie    z    organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie     zmiany  Wieloletniej   Prognozy Finansowej  Gminy Brzozie na lata 2019-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie    zmiany uchwały Nr  III/10/2018 w sprawie    uchwalenia budżetu Gminy  Brzozie  na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr  XIX/96/2008  Rady Gminy    Brzozie  z dnia 27 listopada 2008r.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców
 11. Zakończenie  obrad VI Sesji  Rady Gminy Brzozie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian