Książeczka wojskowa

Książeczka wojskowa – jest wojskowym dokumentem osobistym stwierdzającym stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej.
W książeczce wojskowej wpisuje się:

 • dane osobowe jej posiadacza;
 • dane dotyczące organu wydającego książeczkę wojskową;
 • informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej;
 • dokonuje się adnotacji o poborze, przebiegu służby, ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych, o nadanych stopniach wojskowych, o złożeniu przysięgi wojskowej, wydaniu karty mobilizacyjnej i o przydziale mobilizacyjnym.

Książeczki wojskowe wydawane są poborowym przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zameldowania, stanowi ona dokument identyfikacyjny, którym poborowy lub żołnierz rezerwy, posługuje się we wszelkich kontaktach urzędowych z władzami wojskowymi. Ponadto używana jest podczas obowiązkowych czynności urzędowych podejmowanych w stosunkach z osobami podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu.
Wpisów lub zamieszczenia danych w wojskowych dokumentach osobistych dokonują:

 • wojskowy komendant uzupełnień – w zakresie powszechnego obowiązku obrony;
 • dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień – w zakresie przebiegu czynnej służby wojskowej;
 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – w zakresie obowiązku meldunkowego.

Zgodnie z polskim prawem zabronione jest przewożenie, przenoszenie i przesyłanie książeczki wojskowej poza granice kraju. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

 1. w przypadku utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej jej posiadacz jest zobowiązany, niezwłocznie osobiście zawiadomić wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień w powyższych przypadkach wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
 3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
 4. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

W celu uzyskania duplikatu książeczki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Z wnioskiem należy przedstawić:

 • dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy);
 • jedną fotografię bez nakrycia głowy (3×4 cm);
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 28 zł na rachunek Urzędu Miasta w Brodnicy.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
URZĄD MIASTA w BRODNICY
Nr konta 95 1020 5024 0000 1302 0010 0883
z dopiskiem „opłata za książeczkę wojskową”

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZGONU OSOBY POSIADAJĄCEJ KSIĄŻECZKĘ WOJSKOWĄ

W razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu – stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego powinna dokument ten złożyć niezwłocznie w urzędzie gminy, sporządzającym akt zgonu, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) po otrzymaniu książeczki wojskowej przesyła ją właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w terminie trzech dni.

Podstawa:

 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony, (Dz.U. z 2015 poz. 827.),
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.212.2154 ze zm).
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992r. (Dz.U.1992.51. 233).
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego(Dz.U.2009.82. 691)
 5. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2006.225. 1635).

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o taki dokument, jeżeli:

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny
  w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W powyższych przypadkach, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000.98.1071 tekst jednolity ze zm.)

Za zaświadczenie wydawane przez WKU stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale zamieszkujące za granicą pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 46 zł.

Podstawa: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.2006.225. 1635 ze zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>