Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja

W związku z podniesieniem przez wykonawcę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i brakiem możliwości sfinansowania tego systemu z środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy, wynikła potrzeba podniesienia stawki dotychczasowej opłaty.

W celu utworzenia bardziej sprawiedliwego ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami postanowiono rozszerzyć sposób ponoszenia opłaty   z „gospodarstwa czteroosobowego lub większego” do „gospodarstwa ośmioosobowego lub większego”.

Od dnia 01 lutego 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

RODZAJ GOSPODARSTWA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 JEDNOOSOBOWE  12,00 zł  19,00 zł
 DWUOSOBOWE  24,00 zł  38,00 zł
 TRZYOSOBOWE  34,00 zł  54,00 zł
 CZTEROOSOBOWE  40,00 zł  68,00 zł
 PIĘCIOOSOBOWE  45,00 zł  80,00 zł
 SZEŚCIOOSOBOWE  48,00 zł  90,00 zł
 SIEDMIOOSOBOWE  56,00 zł  105,00 zł
 OŚMIOOSOBOWE I WIĘCEJ  64,00 zł  120,00 zł

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Brzozie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6 o niniejszej ustawy w razie niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Brzozie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane i uzasadnione szacunki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Recykling - symbol
Źródło: Freepik.com

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) dnia 28.12.2019 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 13:00. Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.

W jaki sposób segregować odpady? 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>