Uchwały Rady Gminy – 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/87/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzozie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/84/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/83/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/81/2016 w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz uczęszczających do Gimnazjum w Brzoziu Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/85/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie Szczegóły