Obwieszczenia inne

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie w sprawie decyzji administracyjnej nr GD.ZUZ.421.485.2019.NR na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z myjni samochodowej 2+1 zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 372/62 oraz 372/63 obręb 0001 Brzozie, gmina Brzozie, powiat brodnicki Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGWWP w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – studni głębinowej S1, służącej ujmowaniu wód z osadów czwartorzędowych, zlokalizowanej w miejscowości Wielkie Leźno, na działce o numerze ewid.113/7 obręb ewid. nr 0010 Wielkie Leźno, gm. Brzozie, pow. brodnicki Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 OBWIESZCZENIE ws. pisma z 11.02.2020 r. znak: IGR-II.7820.1.24.2019 dot. uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do 28 lutego 2020 r. a także o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie terminu rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Etap 1 Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pt. budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.12.2019 w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r. o wszczęciu postępowania ws. „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II” Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku dot. „Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 – etap II” Szczegóły